[{"id":"j0tfio4","elType":"section","isInner":false,"settings":{"section_layout":"","stretch_section":"","layout":"boxed","content_width":{"unit":"px","size":""},"gap":"default","height":"default","custom_height":{"unit":"px","size":400},"column_position":"middle","content_position":"","structure":"10","section_background":"","background_background":"","background_color":"","background_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_color_b":"transparent","background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_gradient_type":"linear","background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_gradient_position":"center center","background_image":{"url":"","id":""},"background_position":"","background_attachment":"","background_repeat":"","background_size":"","background_video_link":"","background_video_fallback":{"url":"","id":""},"background_overlay_section":"","background_overlay_background":"","background_overlay_color":"","background_overlay_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_overlay_color_b":"transparent","background_overlay_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_overlay_gradient_type":"linear","background_overlay_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_overlay_gradient_position":"center center","background_overlay_image":{"url":"","id":""},"background_overlay_position":"","background_overlay_attachment":"","background_overlay_repeat":"","background_overlay_size":"","background_overlay_video_link":"","background_overlay_video_fallback":{"url":"","id":""},"background_overlay_opacity":{"unit":"px","size":0.5},"section_border":"","border_border":"","border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_color":"","border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"box_shadow_box_shadow_type":"","box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"section_typo":"","heading_color":"","color_text":"","color_link":"","color_link_hover":"","text_align":"","section_advanced":"","margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"animation":"","animation_duration":"","css_classes":"","_section_responsive":"","reverse_order_mobile":"","heading_visibility":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":{},"elements":[{"id":"r98mx5d","elType":"column","isInner":false,"settings":{"_inline_size":"","_column_size":100,"section_style":"","background_background":"","background_color":"","background_color_stop":{"unit":"%","size":0},"background_color_b":"transparent","background_color_b_stop":{"unit":"%","size":100},"background_gradient_type":"linear","background_gradient_angle":{"unit":"deg","size":180},"background_gradient_position":"center center","background_image":{"url":"","id":""},"background_position":"","background_attachment":"","background_repeat":"","background_size":"","background_video_link":"","background_video_fallback":{"url":"","id":""},"border_border":"","border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"border_color":"","border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"box_shadow_box_shadow_type":"","box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"section_typo":"","heading_color":"","color_text":"","color_link":"","color_link_hover":"","text_align":"","section_advanced":"","margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"animation":"","animation_duration":"","css_classes":"","section_responsive":"","screen_sm":"default","screen_sm_width":"100"},"defaultEditSettings":{},"elements":[{"id":"j5qxsat","elType":"widget","isInner":false,"settings":{"section_editor":"","editor":"

Regulamin sklepu internetowego

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 

1.   Sklep   internetowy   Grass-Hopper,   dostępny   pod   adresem internetowym www.grass-hopper.pl, prowadzony jest przez Grass-Hopper Polska sp z o.o. sp k. z  siedzibą  w  Stanisława Klimeckiego 14, 30-704 Kraków, wpisanego    do   Krajowego   Rejestru   Sądowego pod  numerem  KRS 0000209535 ,  NIP 6792805543, REGON 357126405

 

2.   Niniejszy   Regulamin   skierowany   jest   zarówno   do   Konsumentów,   jak  i  do Przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego  oraz  zasady  i  tryb  zawierania  Umów  Sprzedaży  z  Klientem  na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

 

1.  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.   Sprzedawca    -    Grass-Hopper Polska sp z o.o. sp k.  z   siedzibą   w Klimeckiego 14, 30-704

      Kraków , wpisany do Krajowego Rejestru      Sądowego pod  numerem  KRS      0000209535 ,

      NIP 6792805543, REGON 357126405

4.    Przedsiębiorca   -   osoba   fizyczna,   osoba   prawna   i   jednostka   organizacyjna niebędąca

       osobą   prawną,   której   odrębna  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną, wykonująca we własny

       imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.   Sklep    -    sklep    internetowy    prowadzony    przez    Sprzedawcę    pod    adresem internetowym www.grass-hopper.pl

6.   Umowa   zawarta   na   odległość   -   umowa   zawarta   z   Klientem   w   ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej  fizycznej  obecności  stron,  z  wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.   Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.   Zamówienie   -   oświadczenie   woli   Klienta   składane   za   pomocą   Formularza Zamówienia  i  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.   Konto  -  konto  klienta  w  Sklepie,    w  nim  gromadzone    dane  podane  przez

      Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz  rejestracji  -  formularz  dostępny  w  Sklepie,  umożliwiający  utworzenie

      Konta.


11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa  Sprzedaży  -  umowa  sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem  a  Sprzedawcą  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego.  Przez  Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 

1.   Adres Sprzedawcy: ul. Partyzantów 2b 34-130 Kalwaria Zeb.

2.   Adres e-mail Sprzedawcy: allegro@grass-hopper.pl

3.   Numer telefonu Sprzedawcy: +48 33 872 10 30

4.   Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 1116 0014 6218 3053 3140 0000 01

5.   Klient  może  porozumiewać  się  ze  Sprzedawcą  za  pomocą  adresów  i  numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.   Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 pn-pt

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 

Do   korzystania   ze   Sklepu,   w   tym   przeglądania   asortymentu   Sklepu   oraz  składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.   urządzenie  końcowe  z  dostępem  do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

telefon, komputer, tablet,

b.   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c.   włączona obsługa plików cookies,,

d.   zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 

1.  Sprzedawca   w   najszerszym   dopuszczalnym   przez   prawo   zakresie  nie  ponosi odpowiedzialności   za   zakłócenia   w   tym   przerwy   w   funkcjonowaniu   Sklepu spowodowane           siłą    wyższą,    niedozwolonym    działaniem    osób    trzecich    lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.   Przeglądanie   asortymentu   Sklepu   nie   wymaga   zakładania   Konta.   Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie  niezbędnych  danych  osobowych  i  adresowych  umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny   podane   w  Sklepie    podane  w  polskich  złotych  i    cenami  brutto

(uwzględniają podatek VAT).

4.   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz  koszt  dostawy  (w  tym  opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.   W  przypadku  Umowy  obejmującej  prenumeratę  lub  świadczenie  usług  na  czas nieoznaczony  końcową  (ostateczną)  ceną  jest  łączna  cena  obejmująca  wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6.   Gdy    charakter    przedmiotu    Umowy    nie    pozwala,    rozsądnie    oceniając,    na wcześniejsze   obliczenie   wysokości   końcowej   (ostatecznej)   ceny,   informacja   o sposobie,   w   jaki   cena   będzie   obliczana,   a   także   o   opłatach   za   transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 

1.   Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię, nazwisko, e-mail, adres, jeżeli potrzebna będzie faktura  vat – NIP.

2.   Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.   Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4.   Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek  opłat  usunąć  Konto  poprzez  wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.   zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

3.   zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.   jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia  poprzez  wpisanie  danych  odbiorcy  Zamówienia oraz adresu, na który ma   nastąpić   dostawa  Produktu,  wybrać  rodzaj  przesyłki  (sposób  dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.   kliknąć  przycisk  “Finalizacja zamówienia (checkout)”

6.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 

1.   Klient  może  skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a.   Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, b.   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.   Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Partyzantów 2b 34-130 Kalwaria Zeb.

  2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.   Płatność przy odbiorze b.   Płatność za pobraniem

c.   Płatność przelewem na konto Sprzedawcy d.   Płatności elektroniczne

e.   Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 

1.   Zawarcie   Umowy   Sprzedaży   między   Klientem   a   Sprzedawcą   następuje   po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie                                 przyjmuje   Zamówienie   do   realizacji.   Potwierdzenie   otrzymania Zamówienia   i   jego   przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez  przesłanie  przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia   adres   poczty   elektronicznej   Klienta,   która   zawiera   co   najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.   W przypadku wyboru przez Klienta:

a.   płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.   płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c.   płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.   Jeżeli  Klient  wybrał  sposób  dostawy  inny  niż  odbiór  osobisty,  Produkt  zostanie wysłany  przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.   A  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

             B  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  Klient  ma możliwość

żądania  dostarczenia  Produktów  częściami  lub  też  dostarczenia  wszystkich Produktów po

skompletowaniu całego zamówienia.

6.   Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W przypadku   wyboru   przez   Klienta   sposobu   płatności   przelewem,   płatności

elektroniczne lub   kartą   płatniczą   -   od   dnia   uznania   rachunku   bankowego Sprzedawcy.

    b.   W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  za  pobraniem    od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

           c. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do

odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do

odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę  poprzez przesłanie

stosownej  wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres  poczty

elektronicznej Klienta.

 

 

 

 

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma

    możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też

          odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek  biegu  terminu  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  liczy  się  w

          następujący sposób:

a.   W   przypadku   wyboru   przez   Klienta   sposobu   płatności   przelewem,   płatności elektroniczne

      lub   kartą   płatniczą   -   od   dnia   uznania   rachunku   bankowego Sprzedawcy.

b.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1.   Konsument  może  w  terminie  14  dni  odstąpić  od  Umowy  Sprzedaży  bez  podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.   Bieg  terminu  określonego  w  ust.  1  rozpoczyna  się  od  dostarczenia  Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.   W   przypadku  Umowy,  która  obejmuje  wiele  Produktów,  które    dostarczane osobno,  partiami  lub  w  częściach,  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.   W  przypadku  Umowy,  która  polega  na  regularnym  dostarczaniu  Produktów  przez czas  oznaczony  (prenumerata),  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  objęcia  w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.   Konsument   może   odstąpić  od  Umowy,  składając  Sprzedawcy  oświadczenie  o odstąpieniu  od  Umowy.  Do  zachowania  terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

 

 

6.   Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną  poprzez  przesłanie  oświadczenia  na  adres  e-mail  Sprzedawcy  lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy  zostały  określone  w  §  3.  Oświadczenie  można  złożyć  również  na formularzu,  którego  wzór  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


 

7.   W  przypadku  przesłania  oświadczenia  przez  Konsumenta  drogą  elektroniczną, Sprzedawca  niezwłocznie  prześle  Konsumentowi  na  podany  przez  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.   Skutki odstąpienia od Umowy:

a.   W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.   W    przypadku    odstąpienia    od    Umowy    Sprzedawca    zwraca    Konsumentowi niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego  przez  Konsumenta  sposobu  dostarczenia  innego  niż  najtańszy  zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.   Zwrotu  płatności  Sprzedawca  dokona  przy  użyciu  takich  samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie  zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.   Sprzedawca   może   wstrzymać   się  ze  zwrotem  płatności  do  czasu  otrzymania Produktu  z  powrotem  lub  do  czasu  dostarczenia  mu  dowodu  jego  odesłania,  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.   Konsument  powinien  odesłać  Produkt  na  adres  Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie  niezwłocznie,  nie  później  niż  14  dni  od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.     Konsument  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Produktu,  także  koszty  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.   Konsument   odpowiada   tylko   za   zmniejszenie   wartości   Produktu  wynikające  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.  W  przypadku  gdy  ze  względu  na  charakter  Produktu  nie  może on zostać odesłany w zwykłym

trybie  pocztą,  informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w

opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a.        w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana

wyprodukowana według specyfikacji       Konsumenta       lub       służąca       zaspokojeniu       jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.   w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu,  której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.   w  które  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,  który  został  poinformowany  przez  rozpoczęciem  świadczenia,  że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.   w  którym  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań  na  rynku  finansowym,  nad którym  Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą  wystąpić  przed  upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.       w której przedmiotem świadczenia rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.   w  której  przedmiotem  świadczenia    napoje  alkoholowe,  których  cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.     w   której   przedmiotem   świadczenia    nagrania  dźwiękowe  lub  wizualne  albo programy          komputerowe   dostarczane   w   zapieczętowanym   opakowaniu,   jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.       o   dostarczanie  dzienników,  periodyków  lub  czasopism,  z  wyjątkiem  umowy  o prenumeratę,

j.       o dostarczenie treści cyfrowych, które nie zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie   świadczenia   rozpoczęło   się   za   wyraźną   zgodą   Konsumenta   przed upływem   terminu   do   odstąpienia   od   umowy   i   po   poinformowaniu   go   przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

 

 

1.    Umową Sprzedaży objęte nowe Produkty.

2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.   W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

4.   Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

 

5.   Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.   Sprzedawca  ustosunkuje  się  do  żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.   Towary  odsyłane  w  ramach  procedury  reklamacyjnej  należy  wysyłać  na  adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.   W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

 

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 

1.   Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Konsumenta  z pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne    w  siedzibach  oraz  na  stronach internetowych                      powiatowych   (miejskich)   rzeczników   konsumentów,   organizacji społecznych,               do   których   zadań   statutowych   należy   ochrona   konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi                                           Urzędu         Ochrony         Konkurencji         i         Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php                                                  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.   Konsument    posiada    następujące    przykładowe    możliwości    skorzystania    z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a.   Konsument   uprawniony   jest   do   zwrócenia   się   do   stałego  polubownego  sądu konsumenckiego,  o  którym  mowa  w  art.  37  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  148  z  późn.  zm.),  z  wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.   Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.  z  2014  r.  poz.  148  z  późn.  zm.),  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika  konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych należy   ochrona   konsumentów   (m.in.   Federacja   Konsumentów,   Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 

1.  Administratorem   danych  osobowych  Klientów  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.  Dane   osobowe   Klientów   zbierane   przez   administratora   za   pośrednictwem   Sklepu internetowego zbierane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.  Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.   W  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe   Klienta   wybranemu   przewoźnikowi   lub   pośrednikowi   realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.   W  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,   wybranemu   podmiotowi   obsługującemu   powyższe  płatności  w  Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  aczkolwiek  niepodanie  wskazanych  w Regulaminie  danych  osobowych  niezbędnych  do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane w języku polskim.

2.  Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w  jakim  te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W   sprawach   nieuregulowanych   w   niniejszym   Regulaminie   mają   zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.  Klient  ma  prawo  skorzystać  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

","section_style":"","align":"","align_tablet":"","align_mobile":"","text_color":"","typography_typography":"","typography_font_size":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_font_size_mobile":{"unit":"px","size":""},"typography_font_family":"","typography_font_family_custom":"","typography_font_weight":"","typography_text_transform":"","typography_font_style":"","typography_line_height":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_tablet":{"unit":"em","size":""},"typography_line_height_mobile":{"unit":"em","size":""},"typography_letter_spacing":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_tablet":{"unit":"px","size":""},"typography_letter_spacing_mobile":{"unit":"px","size":""},"_section_style":"","_margin":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_margin_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_tablet":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_padding_mobile":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_animation":"","animation_duration":"","_css_classes":"","_section_background":"","_background_background":"","_background_color":"","_background_image":{"url":"","id":""},"_background_position":"","_background_attachment":"","_background_repeat":"","_background_size":"","_background_video_link":"","_background_video_fallback":{"url":"","id":""},"_border_border":"","_border_width":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_border_color":"","_border_radius":{"unit":"px","top":"","right":"","bottom":"","left":"","isLinked":true},"_box_shadow_box_shadow_type":"","_box_shadow_box_shadow":{"horizontal":0,"vertical":0,"blur":10,"spread":0,"inset":"","color":"rgba(0,0,0,0.5)"},"_section_responsive":"","responsive_description":"","hide_desktop":"","hide_tablet":"","hide_mobile":""},"defaultEditSettings":{},"widgetType":"text-editor","editSettings":{}}],"editSettings":{}}],"editSettings":{}}]

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie, więcej na ten temat przeczytasz w polityce prywatności.